W klasach I-III szkoły podstawowej właściwie nie da się nie zdać. Chyba, że rodzic tak chce

Powtarzanie klas w szkole podstawowej zdarza się rzadko*. W praktyce uczeń musi się albo „mocno postarać”, żeby nie zdać z klasy do klasy albo musi uczęszczać do klas od I do III. W tym drugim przypadku w wyjątkowych sytuacjach na wniosek rodzica lub po zasięgnięciu jego opinii dziecko może powtarzać klasę.

*W Polsce w szkołach podstawowych powtarza klasę tylko 5,3% uczniów. W Hiszpanii, Francji czy Portugalii zdarza się, że jest to nawet 30% uczniów.

W klasach I-III dzieci przechodzą z klasy do klasy

Powtarzanie klasy w ramach edukacji wczesnoszkolnej to bardzo rzadka sytuacja. Zdarza się, gdy dziecko nie jest w stanie na danym etapie rozwoju przyswoić materiału lub jego rozwój emocjonalny wskazuje na potrzebę zostania w danej klasie na drugi rok. W konsekwencji decyzję o powtarzanie klasy podejmuje się po konsultacji z rodzicem.

klasy 1-3

Nawet częsta nieobecność dziecka na lekcjach nie jest wskazaniem do powtarzania klasy. Według wykładni MEN, dziecko dostaje promocję do następnej klasy w ramach nauczania początkowego z automatu. Jeśli opuści ponad 50% zajęć lekcyjnych, teoretycznie, jeśli taki zapis znajduje się w regulaminie danej szkoły, konieczne będzie zdanie egzaminu klasyfikującego. Jednak jak dowiedzieliśmy się w kuratorium oświaty, to się właściwie nie zdarza.

Art. 44o.1.

Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy programowo wyższej.
2.

W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej, na wniosekwychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.

3.

Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.

4.

Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli:

1)

ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego otrzymał roczne pozytywne oceny klasyfikacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44zb, z zastrzeżeniem art. 44m ust. 6;

2)

w przypadku technikum – przystąpił ponadto do egzaminu zawodowego, jeżeli egzamin ten był przeprowadzany w danej klasie, z zastrzeżeniem ust. 8 i art. 44zzzga.

źródło: Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2020 r. poz. 1327) – art. 44o ust. 7, art. 44q ust. 4.
Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Skonsultuj się z lekarzem.

Jesteśmy tu dla Ciebie. Podejmujemy tematy, które dla nas, Rodziców, są ważne. Miło nam Ciebie gościć na naszej stronie! :) Pozostaw ślad po sobie w komentarzu! Jeśli prowadzisz bloga, chętnie Cię odwiedzimy! :)

Komentarze

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.