Czy rodzic musi płacić za komitet rodzicielski? Czy składka na radę rodziców jest obowiązkowa?

Co roku wrzesień jest mocno bolesny pod względem finansowym dla wielu polskich rodziców. Wydatki się mnożą, a rodzice narzekają na ich wysokość. Jednym z punktów, który powraca we wrześniu jest tak zwany komitet rodzicielski czy rada rodziców. Czy rodzice dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym muszą płacić na komitet? A może składka jest nieobowiązkowa? Poprosiliśmy o odpowiedź Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Składka jest nieobowiązkowa, a jej wysokość dobrowolna

Nikt nie może zmuszać rodzica do opłaty na komitet rodzicielski czy radę rodziców. Składki te są dobrowolne i mają znamiona darowizny. To rodzic decyduje czy i w jakiej wysokości poniesie opłatę. Jeśli zdecyduje się nie uczestniczyć w tym zakresie w finansowaniu szkoły, to ma prawo odmówić. Nie może być z tego powodu namawiany, szkalowany czy prześladowany. Tak mówią przepisy.

Odpowiedź MEN dotycząca komitetu rodzicielskiego

Poniżej pełna odpowiedź pracownika Ministerstwa Edukacji Narodowej, pana Łukasza Trawińskiego. Podkreślenia – sosrodzice.pl.

komitet rodzicielski

„Zgodnie z prawem oświatowym, organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej działalność. Do zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę należy w szczególności:

1) zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;

2) zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym;

3) wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie;

4) zapewnienie obsługi administracyjnej, w tym prawnej, obsługi finansowej i obsługi organizacyjnej szkoły lub placówki;

5) wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczo-profilaktycznych, przeprowadzania egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych;

6) wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora szkoły lub placówki.

Nauka w publicznych przedszkolach i szkołach jest bezpłatna. Zasada ta została wyrażona na poziomie ustawy zasadniczej, i jako taka – nie podlega wykładni (interpretacji). Powyższe oznacza, że przedszkole i szkoła publiczna (i żaden z jej organów wewnętrznych np. dyrektor) – nie ma upoważnienia (prawnego, faktycznego) do ustanawiania jakichkolwiek obowiązkowych opłat dla potrzeb realizacji zadań oświatowo-wychowawczych. 

 

Rada rodziców jest społecznym organem przedszkola. Kwestię pozyskiwania środków finansowych przez radę reguluje ustawa Prawo oświatowe w art. 84 ust. 6 i 7. Przepisy te dają radzie rodziców prawo gromadzenia funduszy, jednakże warunkiem zachowania poprawności tego działania (pod względem zgodności z przepisami prawa) – jest pozyskiwanie tych środków wyłącznie w ramach dobrowolnych składek. Podobnie, jak w przypadku relacji indywidualnych rodzica z przedszkolem, od dokonania wpłaty takiej składki nie mogą być uzależnione żadne zadania i obowiązki realizowane przez przedszkole w stosunku do dziecka (rodzica). Równocześnie żaden rodzic (dziecko) nie może ponosić jakichkolwiek konsekwencji w związku z odmową, czy też niemożnością wniesienia składki. Ustanawianie opłat w tym trybie może być jedynie konsekwencją dobrowolnego porozumienia się rodziców, którzy mają wolę i potrzebę współuczestniczenia w życiu przedszkola oraz wspierania jego działalności.

 

Rada rodziców może gromadzić środki w celu wspierania działalności statutowej przedszkola. Przepis ten należy odczytywać ściśle w kontekście art. 10 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe. Zgodnie z tym przepisem do zadań organu prowadzącego należy m.in.:

– zapewnienie warunków działania przedszkola, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;

– wykonywanie remontów obiektów przedszkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie;

– wyposażenie przedszkola w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych oraz wykonywania innych zadań statutowych.

 

Powyższe przypisanie konkretnych i szczegółowych zadań organizacyjnych organowi prowadzącemu oznacza, że przez zwrot „wspieranie działalności statutowej przedszkola” adresujący ustawowo środki rady rodziców – należy rozumieć w ścisłym znaczeniu – wspieranie działalności edukacyjno-wychowawczej, a nie zastępowanie organu prowadzącego w zapewnieniu środków dydaktycznych.

Zgodnie z przepisami prawa oświatowego przedszkole nie może pobierać od rodziców innych opłat niż ustalone przez organ prowadzący (nie wyższe niż 1 zł za każdą godzinę) za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie wykraczającym poza ustalony czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki (nie krótszy niż 5 godzin dziennie) oraz za wyżywienie. Jednocześnie należy pamiętać, że zniesione zostało pobieranie opłat za dzieci odbywające roczne przygotowanie przedszkolne w publicznym: przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego, tj. dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 6 lat, z zastrzeżeniem, że zniesienie opłat następuje od początku roku szkolnego (i obowiązuje cały rok szkolny).

W przepisach prawa oświatowego przyjęta została zasada, zgodnie z którą dzieckiem 6-letnim jest dziecko, które rozpoczyna edukację przedszkolną od nowego roku szkolnego (od września), w roku (kalendarzowym), w którym kończy 6 lat (niezależnie od tego czy następuje to 1 stycznia, czy też 31 grudnia danego roku). W ten sposób dzieci objęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego mają zapewnioną bezpłatną edukację (rodzice płacą tylko za wyżywienie).”

Jesteśmy tu dla Ciebie. Podejmujemy tematy, które dla nas, Rodziców, są ważne. Miło nam Ciebie gościć na naszej stronie! :) Pozostaw ślad po sobie w komentarzu! Jeśli prowadzisz bloga, chętnie Cię odwiedzimy! :)

Komentarze

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

  1. Były uczeń Były uczeń

    To bardzo ciekawe bo w latach 2006-2009 w mieście Pabianice w Zespole szkół nr 2 gdy jeden z uczniów nie wniósł opłaty na komitet to wychowawczyni nie wydała mu świadectwa ukończenia roku. Było to na koniec roku szkolnego 2007/2008 w Zasadniczej szkole zawodowej.