Bezpieczne wakacje

Planując wyjazd wakacyjny, przygotowujemy się pod kątem warunków lokalowych, pogody, atrakcji, posiłków… Czy przygotowujemy się również pod kątem bezpieczeństwa? Nie mam tu na myśli podręcznej apteczki (choć ta jest niezwykle istotna), ale zapoznanie się z wymogami bezpieczeństwa dla okolicy, w której będziemy się znajdować, z oznaczeniami, jakie możemy spotkać oraz z zagrożeniami, jakie mogą na nas czekać.

Z wakacyjnych „wpadek” po głowie chodzi mi kilka. Ciocia opowiadała mi jak była wiele lat temu w Egipcie. Ponieważ bardziej od basenu przyjemność sprawiała jej kąpiel na pobliskiej plaży, korzystała z niej codziennie. Nadziwić się nie mogła, że jest JEDYNĄ osobą kąpiącą się poza basenem. Dopiero ostatniego dnia zadała sobie trud zapytania w hotelu, dlaczego tak jest i co oznaczają te duże tablice umieszczone licznie na plaży. Pracownik hotelu wyjaśnił, że jest to ostrzeżenie przed rekinami…

Daleko nie musimy szukać, aby natknąć się na ostrzeżenia, a to ze strony GOPR, a to WOPR lub też Straży Pożarnej. Często wymienione przeze mnie organizacje, a także wiele innych bieżąco aktualizuje sytuację w swoim regionie. Ilu z nas zadało sobie ten trud, aby przed wyjazdem dowiedzieć się, czy w okolicy, do której się wybieramy nic nam nie grozi?

Często można spotkać, a to na plaży, a to w lesie lub w innych miejscach (niekiedy nawet na tablicach ogłoszeń w kurortach) różne oznaczenia, dla laika często niejasne. Postaram się przybliżyć niektóre z nich, a także stworzyć niejako poradnik „co? jak? gdzie? Bezpiecznie na wakacje”

LASY

Kiedy najczęściej las zaczyna się palić? Za 60% pożarów lasu odpowiada tak zwana pogoda pożarowa. Obserwuje się ją wtedy, kiedy temperatura powietrza jest wyższa niż 24°C, wilgotność względna powietrza mniejsza niż 40%, nie ma opadów atmosferycznych, ani zachmurzenia lub jest

Należy pamiętać, że o bezpieczeństwie w lesie mówią przepisy Prawa Polskiego. Za stworzenie zagrożenia odpowiadamy (jako rodzice nieletnich lub w imieniu własnym) według przepisów Prawa Karnego. Warto więc przybliżyć najważniejsze artykuły z Ustawy o Lasach Państwowych.

II. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.), której poszczególne artykuły dotyczą odpowiednio:
2) udostępniania lasu dla ludności – art. 26:
Stałym zakazem wstępu objęte są lasy stanowiące:
1. uprawy leśne do 4 m wysokości;
2. powierzchnie doświadczalne i drzewostany nasienne;
3. ostoje zwierząt;
4. źródliska rzek i potoków;
5. obszary zagrożone erozją.
3) Nadleśniczy wprowadza okresowy zakaz wstępu do lasu stanowiącego własność Skarbu Państwa, w razie gdy:
1. wystąpiło zniszczenie albo znaczne uszkodzenie drzewostanów lub degradacja runa leśnego;
2. występuje duże zagrożenie pożarowe;
3. wykonywane są zabiegi gospodarcze związane z hodowlą, ochroną lasu lub pozy­skaniem drewna.
Lasy objęte stałym lub okresowym zakazem wstępu, z wyjątkiem przypadków okre­ślonych w ust. 2 pkt 1, oznacza się tablicami z napisem „zakaz wstępu” oraz wska­zaniem przyczyny i terminu obowiązywania zakazu.
4) ruchu oraz postoju pojazdów – art. 29.

Istnieje również, stworzony specjalnie dla osób korzystających z Lasów Państwowych „Leśny Savior vivre”.

Oto jego brzmienie:

Każdy ma możliwość wstępu do lasu. Tak jak w każdym innym miejscu należy również tutaj dbać o odpowiednie zachowanie. W lesie nie należy używać ognia, a ogniska można palić jedynie w miejscach do tego wyznaczonych (gdy takiego miejsca nie ma, koniecznie należy zachować odległość 100 m od granicy lasu). Podobnie jak biwakować można w wydzielonych do tego celu miejscach.
Do lasu nie należy wjeżdżać autem. Śmieci należy zabierać ze sobą. W lesie nie hałasujemy, nie przeszkadzamy zwierzętom. Rośliny, grzyby, drzewa oraz organizmy żywe należy pozostawiać nienaruszone. Możemy obserwować przyrodę, jednak nie należy przeszkadzać innym. Jeśli wchodzimy do lasu z psem, prowadzimy go na smyczy.
Gospodarzami lasu są leśnicy, a ochronę przed zniszczeniami zapewnia Straż Leśna. W razie pożaru należy zadzwonić pod numer 112 lub 998. Jeśli zauważysz inne niebezpieczeństwo, poinformuj o tym policję lub służbę leśną.

WODA

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe to organizacja, która dba o bezpieczeństwo wypoczynku nad akwenami. Każdego roku planuje akcje, które mają uczulić na zagrożenia, z którymi można się spotkać nad wodą. W tym roku tymi akcjami są: „Bezpieczna woda” oraz „Pływanie bez promili”. O bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych mówi Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011r.

Art. 3. Osoby przebywające na obszarach wodnych obowiązane są do zachowania należytej staranności w celu ochrony życia i zdrowia własnego oraz innych osób, a w szczególności:
1) zapoznania się z zasadami korzystania z danego terenu, obiektu lub urządzenia i ich przestrzegania;
2) stosowania się do znaków nakazu i zakazu umieszczanych przez podmioty, o których mowa w art. 12 ust. 1;
3) zapoznania się i dostosowania swoich planów aktywności do umiejętności oraz aktualnych warunków atmosferycznych;
4) użytkowania sprzętu odpowiedniego do rodzaju podejmowanej aktywności, sprawnego technicznie i zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami użycia;
5) bezzwłocznego informowania odpowiednich służb ratowniczych lub podmiotów, o których mowa
w art. 12 ust. 1, o zaistniałym wypadku lub zaginięciu osoby oraz o innych zdarzeniach nadzwyczajnych mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo osób.

Art. 6. Zarządzający wyznaczonym obszarem wodnym lub osoba przez niego upoważniona może nie
wpuścić na ten obszar osoby lub żądać opuszczenia przez nią tego obszaru, jeśli zachowanie osoby wyraźnie wskazuje, że znajduje się ona w stanie nietrzeźwości lub jest pod wpływem środka odurzającego.

Art. 7. Zabrania się prowadzenia w ruchu wodnym statku lub innego obiektu pływającego, niebędącego pojazdem mechanicznym, osobie znajdującej się w stanie po użyciu alkoholu, nietrzeźwości, po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu lub pod wpływem środka odurzającego.

W przypadku naruszenia postanowień Ustawy grozi nam grzywna, w skrajnych wypadkach pozbawienie wolności. Za przewinienia odpowiadamy, podobnie jak przy terenach leśnych wg przepisów Prawa Karnego.

W przypadku korzystania z kąpieli wodnych również istnieje „Savoir Vivre”, tym razem wodny. Przypomina o nim tegoroczna akcja „Bezpieczna woda”:

Należy kąpać się w miejscach do tego przeznaczonych. Niebezpieczne plaże, dzikie plaże oznaczone są jako „czarne punkty wodne”. W miejscach niedozwolonych do kąpieli znajdują się też tablice graficzne lub z napisem „zakaz kąpieli”.  Przebywając na plaży i w wodzie, należy się stosować do regulaminu i poleceń ratownika. Zwłaszcza nie skakać do nieznanej i płytkiej wody, nie kąpać się po zmroku, wieczorem oraz w nocy. Nie jest zalecana samodzielna kąpiel. Warto pamiętać, że woda, nawet ta pozornie spokojna, może niespodziewanie zmienić się w niebezpieczny żywioł.

Gdzie wolno się kąpać?:

 • dla osób początkujących kąpieliska wydzielone są bojami koloru czerwonego (głębokość nie przekracza 120 cm)
 •  za strefą dla początkujących znajduje się tzw. pas bezpieczeństwa o szerokości 5 metrów, gdzie głębokość wody nie przekracza 130 cm.
 • następna strefa wyznaczona jest dla osób dobrze pływających i wydzielona jest bojami koloru żółtego (głębokość wody może tu sięgnąć do 4 metrów)

Gdzie NIE wolno się kąpać?:

 • w miejscach niestrzeżonych
 • przy falochronach
 • przy zaporach wodnych i mostach
 • w stawach hodowlanych i basenach przeciwpożarowych
 • w miejscach oznaczonych jako szczególnie niebezpieczne („czarne punkty wodne”) lub z zakazem kąpieli
 • w pobliżu kanałów ściekowych
 • na trasach żeglugowych, w portach i przystaniach wodnych
 • w miejscach o bagnistym dnie i nieregularnych wysokich brzegach.

Oznaczenia flagowe:

 • Biała flaga – miejsce i pora bezpieczne dla kąpieli
 • Czerwona flaga – miejsce i/lub pora niebezpieczne dla kąpieli, zakaz kąpieli. W trakcie wywieszania czerwonej flagi przez Ratownika każda osobą przebywająca w wodzie ma obowiązek natychmiastowego wyjścia z wody!

Pamiętaj: Jeśli zbliża się burza, fala sięga powyżej 70 centymetrów lub występują silne prądy, obowiązuje CAŁKOWITY i BEZWZGLĘDNY zakaz kąpieli !

Jak pomóc sobie samemu?

 • wychłodzenie – wykonaj kilka prostych ćwiczeń fizycznych, nałóż suche ubranie
 • przegrzanie – skorzystaj z chłodnego natrysku, jeśli go nie ma schłódź wodą kark, klatkę piersiową i wodę, przenieś się w zacienione miejsce, pij dużo płynów
 • wyczerpanie sił – połóż się na wodzie na plecach, oddychaj miarowo, staraj się zachować spokój, poproś o pomoc kogoś kto znajduje się w zasięgu wołania
 • skurcze mięśni – przyjmij wygodną pozycję, staraj się rozciągnąć mięsień i rozmasować bolące miejsce
 • zachłyśnięcie wodą – utrzymuj twarz nad powierzchnią wody w pochyleniu ciała do przodu, staraj się opanować kaszel i wyrównać oddech, jak najszybciej wyjdź z wody i odpocznij
 •  zaplątanie w wodorosty – spokojnie połóż się na wodzie na plecach i staraj się, unikając gwałtownych ruchów, usunąć wodorosty, pamiętaj aby utrzymywać jak najbardziej poziomą pozycję ciała.

GÓRY

Wiele osób preferuje wędrówki górskie, wybierając je zarówno zimą, jak i latem. Niestety nawet urokliwe tereny górskie mogą być bardzo niebezpieczne. Zwłaszcza wtedy, kiedy nie stosujemy się do podstawowych zaleceń.

Przede wszystkim wychodząc w góry, należy w staranny sposób zaplanować wędrówkę i dobrze się zapoznać z wszelkimi informacjami w przewodnikach oraz z mapami turystycznymi. Następnie należy dobrać trasę wędrówki do własnych możliwości kondycyjnych oraz czasowych.

Podstawowe informacje, jakie powinniśmy zebrać to:

 • wyznaczenie przebiegu trasy,
 • zebranie listy schronisk turystycznych,
 • czas marszu liczony od punkty wyjścia do punktu docelowego,
 • lokalizacje obiektów, w których możemy się schronić w razie złamania się pogody, a ta w górach nie jest w końcu rzadkością.
 • ewentualne drogi odwrotu, gdy zapadnie decyzja o skróceniu wycieczki,

W Tatrach TOPR, a w pozostałych górach GOPR w wyniku obserwacji pokrywy śnieżnej ogłasza stan zagrożenia lawinowego w V-stopniowej skali zagrożenia lawinowego. Należy bezwzględnie stosować się do tych ostrzeżeń, a przed wyjściem w góry zasięgnąć informacji w poszczególnych placówkach służby ratownictwa górskiego, czy wyjście jest możliwe.

Pamiętaj:

 • Jeśli decydujesz się na wyjście w góry, pamiętaj o zabraniu telefonu komórkowego – z dobrze naładowaną baterią zasilającą. Zanim opuścisz miejsce noclegu, wprowadź do pamięci telefonu numery alarmowe, zwłaszcza numery GOPR.
 • Pozostaw w miejscu pobytu wiadomość o trasie wycieczki i przewidywanej godzinie powrotu. Zwłaszcza jeśli masz zamiar wspinać się na spore wysokości.
 • Wychodź w góry na wędrówkę rankiem. Pogoda psuje się zwykle wczesnym popołudniem.
 • Nie ma czasu ani miejsca, gdzie jesteśmy wolni od ryzyka zejścia lawiny. Lawina może zejść wszędzie i zawsze. Nikt nie da Ci pełnej gwarancji bezpieczeństwa.

ZASADY WZYWANIA POMOCY

Telefonicznie:

 1. Przedstaw się
 2. Podaj numer telefonu, z którego dzwonisz
 3. Podaj adres miejsca, w którym się znajdujesz oraz charakterystyczne punkty
 4. Opisz przebieg wypadku
 5. Opisz stan i liczbę ofiar wypadku
 6. Poczekaj aż dyżurny zada Ci wszystkie niezbędne pytania i zakończy rozmowę.
 7. Nigdy nie przerywaj rozmowy pierwszy !

Sygnały terenowe:
Jeżeli warunki uniemożliwiają udanie się po pomoc czy wezwanie jej telefonicznie, posługujemy się międzynarodowym sygnałem: Jakikolwiek sygnał optyczny lub akustyczny powtarzany 6 RAZY NA MINUTĘ (co 10 sekund), po czym następuje 1 minuta przerwy.
Odpowiedź o zrozumieniu sygnału to taki sam sygnał, lecz 3 RAZY NA MINUTĘ, po czym 1 minuta przerwy.

Ten sposób wzywania pomocy należy stosować w tych partiach górskich, z których będzie widoczny i słyszalny: Tatry, Babia Góra, Bieszczady, Karkonosze. W partiach zalesionych sygnały optyczne nie będą widoczne, a sygnały akustyczne mogą być tłumione przez drzewa.

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Skonsultuj się z lekarzem.

Mam na imię Julia. Jestem mamą dwóch żywiołowych księżniczek - Łucji i Barbary. Biorąc pod uwagę najnowsze trendy jestem mamą z innej planety. Kocham swoje córki i właśnie dlatego stosuję dyscyplinę, okazuję miłość, ale też niezadowolenie. Uprawiam wariactwa, kiedy jest na to pora, a kiedy trzeba odsuwam je na bok żeby zrobić obiad czy wypić kawę. Nie stosuję tzw. bezstresowego wychowywania, bo jego "efekty" widziałam (i widzę) i odczułam w pracy zawodowej (od prawie dekady uczę dzieci w różnym wieku – od przedszkola po liceum i dorosłych, z różnych środowisk). Wychodzę z założenia, że człowiek musi poznać życie żeby wiedzieć z czym będzie się mierzył przez następnych kilkadziesiąt lat.

Komentarze

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

 1. kinia kinia

  a propos tej anegdotki z ciocia, jak byłam w Turcji też prawie nikt nie kąpał się w morzu, tylko w basenie…do morza przychodziło się jakby ukradkiem. bardziej modne (?) były baseny, a nad morze poszłam może z dwa razy…dodatkowo mój niesmak spowodował widok psa załatwiającego się na nadmorskie kamyczki..

  • Julia Julia

   A fe! Na polskich plażach też strasznie irytujące jest jak pomimo zakazu wprowadzania psów ludzie paradują z czworonogami (daj Boże) na smyczy. Zdarzyło mi się nawet zwrócić właścicielowi uwagę, że na tej plaży dzieci się bawią, małe jedzą piasek i pies ze swoimi sikami i kupami jest tu zbędny. Właśnie po to są zakazy. Usłyszałam w odpowiedzi, że trzeba było się nie puszczać, to bym teraz się nie czepiała… Tiaaa…

 2. oleandra oleandra

  Rewelacyjny wakacyjny poradnik – wszystko w jednym miejscu:-)

 3. anusia12346 anusia12346

  a jak nad jeziorami krowy chodza bo i to widziłam ;(

  • Julia Julia

   Jeśli korzystają z kąpieli wodnych powinniśmy ten fakt zgłosić.
   Niestety, inaczej jak karą finansową nie nauczymy, że jezioro to nie wysypisko śmieci, prysznic, w którym sami siebie kąpiemy (naturalnie szamponem i płynem) albo myjemy własne samochody! Tylko „trzepniecie” po kieszeni ma szanse otworzyć oczy polskiej mentalności…

   • anusia12346 anusia12346

    i to nie zawsze. zapłaci raz a co tam pomyśli drugi raz mnie nikt już nie złapie a kara pieniezna może nie była za tyle za wysoka i wkółko to samo

    • Julia Julia

     To fakt, że wysokości kar są niewspółmierne do przewinienia…
     Najbardziej widoczne jest to przy rozstrzyganiu spraw karnych znęcania się nad zwierzętami…

 4. anka484 anka484

  Drogie mamy polecam stosowanie bransoletki nasączonej olejkami naturalnymi np: lawenda itp. do odstraszania komarów i kleszczy.
  Można ja kupić nawet w aptece i niewiele kosztuje a działa i super sie prawdza nad rzeka nad morzem czy w lesie warto ją mieć.

 5. anka484 anka484

  A co najważniejsze te bransoletki są naturalne, i mogą być stosowane przez najmłodszych przez nasze pociechy nawet można ja doczepić do wózka.